Uppföljning, ledning och styrning
För att kunna följa upp måste det finnas en uppfattning om vad som ska följas upp. Det måste finnas information om utvecklingen av det som ska följas. Det måste finnas metoder för att leda och styra i den riktning man vill.

Sveriges Kommuner och Landsting producerar en stor del av hälso- och sjukvårdsstatistiken. Verksamhetsstatistik produceras i samarbete med Socialstyrelsen (SoS), som är ansvarig myndighet för den officiella statliga statistiken inom hälso- och sjukvårdsområdet. Socialstyrelsen redovisar i större utsträckning statistik för hälso- och sjukvården totalt i riket medan Sveriges Kommuner och Landsting redovisar mer uppgifter på landstings- eller sjukhusnivå. Gemensamt för statistiken är att den i hög grad bygger på data som kommer ur mötet mellan patient och personal.

Exempel på statistik är:

Öppna jämförelser som innebär att publicera lätt tillgängliga och överskådliga jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelserna ska genomföras återkommande och åtagandet är långsiktigt. Jämförelserna avser flera olika perspektiv på kvalitet och effektivitet och baseras på enhetliga nationella indikatorer. Arbetet sker i nära samverkan med huvudmännen. (samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen).

Statistikdatabaser finns som redovisar information ur olika perspektiv men där vårdinformationen är utgångspunkten;
  • Kostnad Per Patient visar hur vårdens kostnader kan knytas till enskilda patienter (ansvarig Sveriges Kommuner och Landsting).
  • Väntetider i vården visar landstingens och regionernas rapporterade uppgifter om vårdens tillgänglighet enligt vårdgarantins intentioner (ansvarig Sveriges Kommuner och Landsting).