Vad är Flödesmodellen?
För att förstå och hantera en komplicerad verklighet kan man använda modeller. Modeller innebär alltid förenklingar. Poängen med modeller är att man försöker fånga mönster i en verklighet som är komplex och mångtydig. Beroende på sina syften förenklar modeller verkligheten på olika sätt.

Flödesmodellen har sitt ursprung i frågan om vårdens tillgänglighet - eller snarare bristen på tillgänglighet. För att få kunskap om hur vårdens omhändertagande av patienterna såg ut enades man i slutet av nittiotalet om en nationell flödesmodell, med ett antal mätpunkter för att fånga patientens väg genom vården.

Här beskrivs nyttan nyttan med modeller och Flödesmodellens historia. Här visas också patientens väg genom vården mer ingående genom Flödesmodellens sju steg.
Några fallbeskrivningar får konkretisera exempel på patienters väg genom vården utifrån Flödesmodellen.

En kort film på tre minuter som beskriver Flödesmodellen (spara ned i datorn eller spela upp direkt på datorns mediespelare som t ex. Realplayer eller Mediaplayer).