Utvärdera vårdåtgärder och bedöma kvarvarande vårdbehov
Steg 6
Varje vårdprocess måste kontinuerligt utvärderas för att bedöma om man uppnått det man avsett och om det finns kvarstående behov.

Utvärdering kan ske i många omgångar, och ska i regel involvera patienten själv, eller dennes företrädare. Utvärderingen kan leda till en förnyad behovsbedömning och fortsatt vård eller - om det inte längre föreligger något vårdbehov, som den aktuella verksamheten kan tillgodose - till ett beslut om att avsluta vårdåtagandet.


Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7