VAS-stöd för vårdprocessen Skriv ut E-post
Annika Stenman, Införandeansvarig inom Malmfältens psykiatri, berättar:

Malmfältens psykiatri var en av pilotklinikerna i Norrbotten som tillsammans med projektledningen, ögonkliniken i Sunderby sjukhus samt Kalix vårdcentral arbetade fram den VAS-modul för flödet som gick i drift hösten 2006.
Genomförandefasen startade dock långt innan och krävde förarbeten på olika plan.

Våren användes till att diskutera vilka begrepp som skulle användas i den gemensamma VAS-grupp som vi har inom division vuxenpsykiatri, som både införandeansvarig samt deltagare från projektgruppen ingår i. Vi gick igenom modellen, och informerade om vilken nytta den skulle kunna ge i det kliniska arbetet och för ledning och uppföljning. De begrepp som modulen behövde togs fram efter diskussion och kompromissande. Detta förankrades i ledningarna på alla fyra klinikerna under hela processen. Vi har kontinuerligt återrapporterat till dem under hela processen, hur det gått och vilka problem och vinster vi sett.

Vissa begrepp hade introducerats redan under början av året i andra sammanhang, t ex KVÅ, vilket gjorde att det fanns en förberedelse som gjorde det relativt hanterbart.

Begreppen lämnades sedan till den landstingsövergripande term- och begreppsgruppen som godkände dem för användning.

När vi startade i början av hösten var således detta klart, likaså ett antal egna interna analyser som verksamhetschef samt införandeansvarig gjort.

Vi hade tittat på hur våra rutiner såg ut innan förändringen, vad som skulle påverkas av den samt vad vi sannolikt hade behov att skapa nya rutiner kring.

Vi hade tagit fram vilka som skulle beröras av förändringen, d v s vilka som behövde förstå nyttan samt lära sig hur det skulle göras med minsta möjliga merarbete.

Dessutom hade vi gjort en bedömning av medarbetarnas datakunskap i just den modul som påverkas av förändringen, vilket behövdes inför planeringen av djup och omfattning på utbildningen.