Flödesmodellen - historik och framtid Skriv ut E-post

Hur ser patientens hälsoproblem ut, vad gör vården för att undersöka och behandla, vad blir resultatet, vad kostar det och vad kan vi göra bättre? Detta är de grundläggande frågorna.

Informationen om vården visar i hög grad vad som sker i en organisation. Exempelvis antal operationer av olika slag, antal vårddagar för olika diagnoser och antalet läkarbesök. Sådan information är nödvändig för att följa upp på organisatorisk nivå. Vill man veta hur vården ser ut för enskilda patienter eller grupper av patienter och vilka resultaten blir duger det inte att räkna vårddagar och patientbesök.

Frågan om hur man kan beskriva patientens väg genom vården är livligt diskuterad bland kliniker, politiker, forskare men också bland patienter och allmänhet.

Idag finns förutsättningar att bygga IT-system som underlättar en sådan dokumentation att patientens väg genom vården kan beskrivas. Den nu aktuella nationella IT-strategin förväntas bidra kraftigt till att möjligheterna förbättras.

Ett omfattande arbete sker också inom ramen för IT-standardiseringen inom hälso- och sjukvård.

Flödesmodellen idag (januari 2009)

Modellen som den ser ut idag är ett resultat av ett arbete i ett nätverk av projekt i många landsting, samordnat av Sveriges Kommuner och Landsting. Till modellen finns en informationsmodell som ger stöd för detaljerat arbetet med att utforma nödvändiga IT-stöd. Erfarenheter finns om hur modellen kan införas, vilken information den kan ge och hur sådan information kan användas för uppföljning, ledning och styrning.

Flödesmodellen är en av flera utgångspunkter i byggandet av den nationella informationsstrukturen i Socialstyrelsens regi, i projektet Nationell Informationsstruktur .

Framtiden

Avsikten är att tillhandahålla en generell modell som kan tillämpas i alla medicinska verksamheter. Den måste naturligtvis i detaljer anpassas till olika förutsättningar.

Med modellen som grund kan IT-systemen utformas så att de följer patientens väg genom vården

En personlig betraktelse av hur Flödesmodellen vuxit fram i Sverige ges av Ulf Hallgårde, öronläkare i Region Skåne.