Flödet Skriv ut E-post

Patienters väg genom vården kan se väldigt olika ut! En vårdprocess kan vara mycket kort - kanske bara några minuter eller timmar - eller pågå i månader och år.

Vård kan handla om begränsade problem och frågeställningar - eller om hela människan, bokstavligen om liv eller död.

Trots alla olikheter kan man i de allra flesta vårdprocesser hitta ett gemensamt mönster. Flödesmodellen - Patientens väg genom vården - beskriver detta mönster av beslutspunkter och aktiviteter.

 

Flödesmodellen är ett verktyg för att styra och följa upp vårdens huvudprocesser, utvecklad i samverkan mellan många landsting och regioner. Den har använts för uppföljning av väntetider sedan 1998 och har nu vidareutvecklats till en sammanhängande, nationell grundmodell för att systematiskt fånga information om vårdflöden.

Med flödesmodellens sju mätpunkter och processteg fångas uppgifter om patientens väg genom vården på ett enhetligt sätt, t ex:

  • orsaker till att patienter söker vård;
  • vårdens bedömning av individens hälsotillstånd;
  • beslut om åtaganden och åtgärder;
  • resultat i form av förändringar i patienters hälsotillstånd;
  • ledtider och väntetider i vårdflödet.

Med hjälp av Flödesmodellen ges relevant, detaljerad information som speglar olika delar av patientens väg genom vården. Den ger t.ex. svar på om vårdgarantin har uppfyllts och visar vilka flaskhalsar som finns i verksamheten.

 
flodescirkel2.1.1-text-rgb.jpg