Checklista vid införande Skriv ut E-post

Att föra in Flödesmodellen

Införandet av Flödesmodellen kräver stort engagemang före, under och efter start. Införandet bedrivs fördelaktigt i projektform med en projektgrupp/införandeorganisation med projektledare från den egna kliniken. Det är en fördel om projektledaren är en person som har möjlighet att informera och engagera klinikens samtliga personalkategorier.
Det är viktigt att alla är initierade för att resultatet skall bli så bra som möjligt. Det är en fördel om klinikens ekonom är med i projektgruppen för att belysa den ekonomiska delen av klinikens verksamhet.

Vad är då Flödesmodellen?

Modellen bygger på den medicinska processmodellen och dess fem faser; en kontakt skapas – initiering, patienten utreds, man beslutar på kliniken om behandling, man inleder behandlingen, man följer upp och kontrollerar patienten innan man avslutar vårdåtagandet på kliniken. Till dessa fem faser finns mätpunkter vilka helt enkelt mäter start- och stopptider för vissa definierade aktiviteter i modellen. Det speciella med flödesmodellen är att vi knyter en unik identifikation till varje aktivitet, Denna ID består idag av patient, problem och enhet.

Hur används modellen i praktiken?

I de patientadministrativa systemen görs diagnosregistrering, registrering av operationer och läkemedelskoder m m.
Genom att knyta flödesmodellen till dessa får vi en unik möjlighet att knyta samman modellen med de aktiviteter som redan registreras.