Vårdgaranti Skriv ut E-post
vardgaranti.gifHälso- och sjukvårdslagen anger att sjukvård ska ges till befolkningen efter behov och på lika villkor. Ett grund-läggande krav är att vården är lätt tillgänglig. Trots det är det just tillgängligheten det förhållande i vården som medborgarna oftast är mest missnöjda med.

Väntetiderna har varit en kvalitetsfråga som dominerat den hälsopolitiska debatten sedan slutet av 1980-talet. Försök att lösa problemen har prövats, t.ex. politiskt utfästa vårdgarantier, särskilda ”kösatsningar” eller extra resurstillskott till vissa problem-områden. Insatserna har dock inte gett några hållbara effekter. Tillgängli gheten har förbättrats, men ganska snart efter genomförda åtgärder har köerna återuppstått.

Baserat på dessa erfarenheter kom regeringen och Landstingsförbundet under 2004 överens om att genomföra mera radikala åtgärder. Från och med den 1 november 2005 gäller därför en utvidgad vårdgaranti, som innebär att beslutade besök och behandlingar ska erbjudas inom 3 månader och omfatta all planerad vård inom den specialiserade vården.

Vårdgarantins villkor

Vårdgarantin reglerar inte om vård ska ges eller vilken vård som kan komma i fråga. Garantin reglerar endast inom vilka tidsgränser man ska erbjudas den vård, som behörig vårdpersonal beslutat om i samråd med patienten.

I och med utvidgningen av vårdgarantin har svensk hälso- och sjukvård nu tydliga mål för tillgängligheten i större delen av vårdkedjan. Målen brukar uttryckas med sifferserien 0 – 7 – 90 – 90, vilket anger den nationella vårdgarantins gällande tidsgränser i antal dagar för olika steg i vårdkedjan:

Väntetiden får överstiga 90 dagar, förutsatt att patienten och läkaren är överens om detta.

I första hand ska besök och behandling erbjudas inom det egna landstinget. Om hemlandstinget inte kan erbjuda detta inom gällande tidsgränser ska patienten få hjälp till vård inom garanti­tiden hos annan vårdgivare. Hemlands­tinget ska hjälpa till med alla kontakter och det får inte innebära extra kostnader för patienten.

Vårdgarantin – ett verktyg för God Vård

Människor förväntar sig att få god vård och att vården är lätt tillgänglig. Ska hälso- och sjukvården kunna motsvara de förväntningarna räcker det inte att utveckla de medicinska kunskaperna och metoderna. Utvecklingskraven är lika stora när det gäller omvårdnad, processer och service. Lärandestyrt förändringsarbete och förändringspsykologi är därför viktiga komplement till hälso- och sjukvårdens professionella kunskap.

Hälso- och sjukvårdslagstiftningen anger vilka områden som ska beaktas för att kvaliteten i hälso- och sjukvården ska kunna utvecklas och säkras. I Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården framgår att ledningssystemet ska omfatta alla delar av verksamheten och tillgodose patientsäkerhet, god kvalitet och kostnadseffektivitet. För eskriften har kopplat samman nationell och internationell erfarenhet av kvalitetsarbete,
som beskrivs i form av sex kvalitetsområden, varav tillgänglighet utgör ett av dem.

ringar-0.jpgPrimärvården ska erbjuda kontakt i telefon eller på plats samma dag....

ringar-7.jpg... och ett läkarbesök - om det behövs - inom högst sju dagar.

ringar-90.jpgEfter beslut om remiss/vårdbegäran ska ett besök inom den specialiserade vården kunna erbjudas inom högst 90 dagar efter beslutsdatum....

ringar-90.jpg... och en beslutad behandling inom ytterligare högst 90 dagar efter beslutsdatum.

Patientfokuserad
– vård med respekt och lyhördhet för individens specifika behov, förväntningar och värderingar,
och att dessa vägs in i de kliniska besluten.

Säker – vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete.

Kunskapsbaserad
– vård byggd på vetenskap och beprövad erfarenhet, utformad för att möta patientens behov på
bästa sätt.

I rimlig tid – ingen patient ska behöva vänta oskälig tid på de vårdinsatser han eller hon har behov av.

Jämlik – vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla.

Effektiv – tillgängliga resurser utnyttjas på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål. Vården utformas och ges i samverkan mellan vårdens aktörer, baserat på tillståndets svårighetsgrad och åtgärdernas kostnadseffektivitet.

Läs mer om Vårdgarantin på www.skl.se/vardgaranti