Är vården kunskapsbaserad och ändamålsenlig? Skriv ut E-post
I Socialstyrelsens författning om god vård, God vård - om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSF 2005:12) pekar man på att vården ska vara säker, kunskapsbaserad och ändamålsenlig, patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid.

I det fall det finns riktlinjer baserade på kunskaper om hur vården av en patient med viss problematik bör se ut så går det att med hjälp av IT-systemet kartlägga i vilken omfattning vården ser ut som riktlinjerna säger. Man undersöker bakåt i tiden vilken vård som har skett för patienterna. Hur lång tid tog det att komma fram till diagnos och beslut om behandling? Vilka behandlingar genomfördes? När avslutades vårdåtagandet? Hade patienten få fått insatser på det sätt som riktlinjerna förespråkar?