Säker vård Skriv ut E-post
I Socialstyrelsens författning om god vård, God vård - om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSF 2005:17) pekar man på att vården ska vara säker, kunskapsbaserad och ändamålsenlig, patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid.

Här ges två exempel på hur data kan användas för att kontrollera patientsäkerheten.

Kommer patienten på uppföljning för sin Waran-behandling? 

Genom att ställa frågan till IT-systemet så "backar" man från en fritt vald tidpunkt i patientens process, t ex idag. Man ställer till systemet frågorna; vilka möten har vi planerat, dök patienten upp, togs provet, vad blev värdet och vad blev rekommendationen. Om patienten inte dykt upp, vilka kontakter har då tagits?

Hur sköter vi patienter med kraftiga vanföreställningar i den psykiatriska öppna vården?

Som i Waran-fallet. Man backar i IT-systemet och undersöker om det skett patientkontakter på planerat sätt. Man kan också backa och undersöka om det skett insatser för patienten på annat sätt än som var planerat.


Informationen utgår alltså från vad som skett med varje enskild patient och utifrån detta kan man leta efter systematiska brister. Genom att gruppera samman patienter med den problematik man är intresserad av kan man analysera om det finns generella problem eller om det är vissa vårdenheter som avviker. Det kanske kan vara intressant att undersöka om brister uppstår vid vissa tider på dygnet eller under vissa veckodagar. Finns det variationer över tid på året?

I ett modernt IT-system så är alltid uppgifterna tillgängliga. Har man behörighet att gå in i systemet kan man i princip fråga i realtid.