Syften med data Skriv ut E-post
Data kan användas för olika syften.

Det kan handla om att kontrollera om patientens tillstånd förändras, att planera för nästa steg, att samla data för att visa vad som görs för grupper av patienter, att beskriva resursförbrukning, att beskriva vilka personalgrupper som gör vad. Användningsområdena är mångskiftande.

Kärnan är mötet mellan patient och personal och det är vad som sker i det mötet som dokumenteras. I nästa steg, på mikronivån, kan det röra sig om att ställa samman data för exempelvis en diabetesmottagning på medicinkliniken, därefter kanske det handlar om att jämföra flera diabetesmottagningar med varandra (makronivå). Slutligen kan det handla om att man på samhällsnivå vill veta vad den samlade diabetesvården kostar, eller i vilken grad den är moderna, i linje med vad kunskapsbaserad vård förespråkar.


(här ska det in en graf!)