Användning Skriv ut E-post
Vad ska den information som kommer ur tillämpning av Flödesmodellen och dess syskonprocesser användas till? Här fördjupar vi kunskapen genom att utgå från de perspektiv som finns i hälso- och sjukvårdslagen och som formuleras i Socialstyrelsens föreskrift om God vård - om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSF 2005:17).

Hälso- och sjukvård "blir till" i det konkreta mötet mellan patient och personal. Det kan röra sig om ett fysiskt möte som vid ett besök hos en sjukgymnast, det kan röra sig om ett telefonsamtal eller ett utbyte i brev eller på Internet. Det kan också röra sig om att personalen granskar laboratorievärden eller diskuterar med kollegor på en behandlingskonferens.

Det är vid sådana kontakter som beslut fattas, åtgärder utförs, uppföljning görs med mera. Socialstyrelsens författningar kräver god dokumentation om vad som sker vid dessa kontakter. En viktig bevekelsegrund för ett sådant krav är patientsäkerheten. Ett annat är planeringen av insatserna. Men det behövs också grunddata för att göra sammanställningar av statistiskt slag.