Utdata - exempel från Blekinge Skriv ut E-post
Blekinge Läns Landsting är ett av de landsting som använt Flödesmodellen länge, för att få fram statistik över sin verksamhet. Här beskrivs deras erfarenheter.

Flödesmodellen - patientens väg genom vården - är ett verksamhetsstöd som kan användas på många sätt. Modellen gör det möjligt att på ett enkelt sätt följa patientens vårdepisod från vårdbegäran till avslutande av vårdåtagande. Man kan se vilken typ av avvikelser det finns till besök och behandling. Varför kom inte patienten till i tid? Beror det på verksamheten eller är det patientrelaterat?

Innan man beslutar sig för att registrera enligt Flödesmodellen är det av största vikt att man går igenom sina processer (flöden) på enheten. Vem gör vad, när och hur? Är det ett optimalt sätt vi arbetar på? Registreras det vid källan; är det den som får uppgiften som registrerar? Gör vi onödiga saker, av gammal vana? Rutiner behöver regelbundet ses över och ifrågasättas: varför vi gör dem och till vilken nytta är det? Vårdflödesmodellen gör det möjligt för oss att hitta flaskhalsar och att kvalitetssäkra och validera data.

Några exempel på hur modellen kan användas, och vilka typer av frågor den kan ge svar på:
  • Hur många vårdbegäran har inkommit?
  • Hur lång tid tog det för remissen att komma till kliniken? (Tänk på att vårdgarantins första 90 dagar börjar att räknas den dag beslut om vårdbegäran (remissen) tas!)
  • Vem har remitterat?
  • För vad har man remitterat patienterna?
  • Klarar vi vårdgarantitiderna för 1:a besök och behandling?
  • Hur många långväntare (över ett år) har vi?
  • Om patienterna inte kommer till i tid, vad är orsaken?
  • Blev det vad vi trodde? Stämmer den primära kontaktorsaken överens med diagnos och åtgärd
  • Hur lång är väntetiden för olika kontaktorsaker?

Genom att använda Flödesmodellen ges möjlighet till kvalitetssäkring och validering av data.