Standardisering Skriv ut E-post
Att ta fram alla de byggstenar som krävs för att t ex uppfylla kraven i socialstyrelsen författning om god vård är en stor uppgift som också kommer att förändras i takt med att nya behandlingsmetoder ser dagens ljus, nya uppfattningar om hur lednings- och styrning ska gå till, möjligheter att få vård utanför det egna landet tillkommer med mera.

Problematiken är emellertid internationell och det finns därför alla skäl att samarbeta om lösningar.

Sådant samarbete sker institutionellt inom ISO (Internation Standards Organization). På europeisk nivå sköts motsvarande process av CEN (Committé Europenne de Normalisation). I båda dessa organisationer finns s.k tekniska kommittéer för standardisering av hälso- och sjukvårdsinformatik. På svensk nivå samordnas arbetet av SIS (Swedish Standards Institute). Teknisk kommittè 334, Hälso- och sjukvårdsinformatik, samordnar det svenska arbetet i syfte att påverka det europeiska och internationella arbetet.

En standard, som många anser kommer att få stor betydelse för hur information kan kommuniceras inom vårdområdet, heter EHR-Com, och ska antas av CEN under våren 2007. EHR-Com står för Electronic Healthcare Record - Communication och beskriver bl a hur man kan bygga s k "arketyper" - ett slags meningsfulla informationsstrukturer eller byggklossar, som på ett säkert sätt kan kommuniceras. Hälso- och sjukvårdspersonal ska själva, med hjälp av denna standard, kunna bygga arketyper som passar olika verksamhetsbehov. Det finns en internationell rörelse kring detta, som kallas Open EHR - mer information finns här!

HL7 (Health Level 7) är en informationsmodell för hälso- och sjukvård som kommer från USA. En svensk intresseförening för HL 7 har bildats.