RIV Skriv ut E-post
Carelink har utvecklat en särskilt metodik för att specificera nödvändig information för olika tillämpningar, den s.k. RIV-metodiken (Regelverk för interoperabilitet i vården"). Med interoperabilitet avses att informationen i systemen ska lagras på sådant sätt att datorer kan skicka den till varandra. Ingen ny registrering ska behöva ske av information som redan finns i ett annat system. Här är några aktuella exempel på RIV-arbeten:

Bastjänster för informationsöverföring (BIF) ska på ett enhetligt sätt säkerställa den funktionella informationssäkerheten avseende IT-tjänsters hantering av vårdinformationen inom hälso och sjukvården, såväl inom som mellan organisationer (ansvarig Carelink)

Informationsspecifikation för samordnad vårdplanering visar hur informationen ska presenteras för att kommun och landsting ska kunna växelspela på sådant sätt att patienten får den vård och omsorg den ska ha (samarbetsprojekt mellan Region Skåne och Västra Götalandsregionen).

Informationsspecifikationer för vårdflödet visar vilken information som behövs för mätpunkterna i Flödesmodellen. (ansvarig Sveriges Kommuner och Landsting).

Informationsspecifikationer för kvalitetsregister (IFK) visar hur information ska se ut för att uppfylla kraven i kvalitetsregistren. (ansvarig Sveriges Kommuner och Landsting).

Informationsspecifikation för barn- och skolhälsovård ska resultera i en nationellt överenskommen modell för elektronisk journalföring och informationsöverföring, med bland annat en kravspecifikation för kommunernas och landstingens upphandling av nya - eller anpassning av gamla - journalsystem (ansvarig Sveriges Kommuner och Landsting).

Informationsspecifikation för BIO-banker visar på rutiner kring provtagning och provers sparande som biobankslagen kräver. Ett förslag till en gemensam informations- och samtyckesordning finns. (ansvar Sveriges Kommuner och Landsting).

Nationella patientöversikten (NPÖ) ska göra det möjligt för personal att efter samtycke från patienten få tillgång till information som är lagrad i olika källor, t ex i ett journalsystem vid annan vårdenhet. Ett förslag till informationsspecifikation för en del av NPÖ som avser kommun - landsting presenterades i februari 2007.

Ett viktigt perspektiv i patientöversikten är varningsinformation. Här avses uppgifter om t ex patientens överkänslighet av allvarlighetsgrad livshotande eller skadlig. Likaså pågår inom översiktens ram arbete för att kunna få fram vilka läkemedel en patient har. En nationell ordinationsdatabas (NOD) ska tas fram (ansvrig Carelink)