Evidensbaserad vård och omsorg (EBM) Skriv ut E-post
Socialstyrelsens författning God vård - om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSF 2005:17) kräver att vården ska vara kunskapsbaserad. Detta innebär att de metoder som används ska ha bevis för att de är ändamålsenliga i det sammanhang de används.

I Sverige har Statens beredning för medicinskt utvärdering (SBU) en viktig roll som granskare och tolkare av olika studier som beskriver nyttan och kostnaderna för att tillämpa olika metoder. Ett exempel just nu är "Metoder för att främja fysisk aktivitet".

Läkemedelsverket (LMV) har ansvar för godkännanden och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska produkter. Det handlar om att den enskilda patienten och hälso- och sjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt.

Socialstyrelsen har en viktig roll i att utforma och kommunicera praktiska riktlinjer för hur vården ska göra för att tillämpa kunskapen. För närvarande arbetar man med hjärtsjukdomar och depression och planerar för ett arbete inom rörelseorganens sjukdomar.

Framför allt har Landstingen och kommunerna den viktiga rollen att se till att ordna verksamheten så att personalen är välinformerad och att det skapas förutsättningar för att hälso- och sjukvården ska vara kunskapsbasserad.

Syskonprocessen EBM kan inte fungera utan ett väl fungerande informationssystem. Kan man inte ur systemen ta fram vad som görs för att genomföra ett vårdåtagande kan man inte heller bedöma i vilken grad vården är grundad på relevant kunskap.