Verktyg för att styra information Skriv ut E-post
Flödesmodellen beskriver vad som sker under en patients väg genom vården. Vårdens beslut och genomförandet av dessa är grundstenarna. Allt som beslutas och genomförs blir till den enskilde patientens vårdprocess.

Processen kan beskrivas med olika detaljeringsgrad, ur olika perspektiv och med olika frågeställningar, t ex:
  • vilken är anledningen till att en patient söker vård?
  • varför åtar sig vården patientens fall?
  • vad gör enheten i praktiken för patienten?
  • vad kostar insatserna?
  • hur bedömer vården att man nått målet med behandlingen?
I Socialstyrelsens författning om god vård pekar man på att vården ska vara säker, kunskapsbaserad och ändamålsenlig, patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid. (God vård - om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, SOSF 2005:17).

Flödesmodellen är en stomme för att beskriva vårdens flöden. Med hjälp av olika verktyg kan man så göra analyser som visar om vården är god, på de sätt som Socialstyrelsen anger.

Här beskrivs några sådana verktyg, t ex olika klassifikationer och standarder som kan användas för att göra information jämförbar. Den nationella IT-strategin är en annan typ av "verktyg" som ytterst syftar till att förbättra vårdens flöden och processer med hjälp av IT.

Det finns också det vi kallar "syskonprocesser" - arbeten som mera direkt hänger ihop med Flödesmodellen.

Här finns också länkar till fördjupad information om dessa verktyg och syskonprocesser.