Bedöma behov av vårdåtgärder Skriv ut E-post
sjusteg_3.jpg
Bedömning av behov är en central del i varje vårdprocess. Behovsbedömning sker ofta upprepade gånger under vårdförloppet, liksom prioritetssättning som är nära kopplat till beslut om aktiviteter (åtgärder eller insatser).

En bedömning av behov, grundat på en inkommen remiss, kan t ex leda till ett beslut att kalla patienten till ett första besök inom en viss tid (prioritet).

Efter en genomförd utredning och behandling kan en förnyad behovsbedömning resultera i ett beslut att remittera patienten till en annan vårdverksamhet för kompletterande insatser.

Behovsbedömning, prioritetssättning och beslut om aktivitet ska så långt som möjligt ske i samverkan och dialog mellan patient och ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal;
Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7