Avsluta vårdåtagande Skriv ut E-post

Efter ett beslut om avslut måste åtagandet också faktiskt avslutas. Ibland innebär detta att vårdansvar ska lämnas över till någon annan, t ex till kommunal vård och omsorg genom samordnad vårdplanering. Information om vilka hälsoproblem som förevarit och vilka åtgärder som vidtagits måste föras över till nästa vårdinstans.

Många gånger avslutas ett vårdåtagande automatiskt, som en följd av det beslut som togs tidigare i processen, men ibland tar det lång tid att hantera överlämnandet till nästa vård- eller omsorgsinstans.


Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7