Frågor & svar
Fråga: Vad är det för fel att räkna antalet besök hos läkare och annan personal, räcker inte det för

Svar: Det är viktigt att ta reda på sådant bl a för att kunna visa arbetsbelastning på enskilda personer men sådana uppgifter säger inget om vilken vård en patient får. Uppgiften ger inte heller något underlag för att förbättra verksamheten.
 
Fråga: Vad gör ni på Sveriges Kommuner och Landsting för att hjälpa oss i att införa och använda Flödesmodellen?

Svar: Vi finns till hands för att på ort och ställe diskutera frågan med er. Vi kommer gärna ut till er. Vi kommer att ordna erfarenhetsseminarier, vi kommer att göra dokument tillgängliga. Vi bedriver ett långsiktigt och tålmodigt arbete.
 
Fråga: Men vi registrerar ju redan en massa uppgifter som inte alltid kommer till användning, vi vill inte ha mer av sådant!

Svar: Naturligtvis ska man inte registrera uppgifter som ingen efterfrågar eller använder! Men det måste finnas data för att bedöma om den vård som ges ar korrekt och ändamålsenlig och att man inte slösar med resurserna. Att bry sig om "flödesuppgifter" behöver inte innebära en massa registreringsjobb. Det går att organisera datainsamlingen så att den blir en naturlig del av den löpande registreringen och dokumentationen.
 
Fråga: Behövs det särskild utbildning för att registrera och tolka de nya uppgifterna, som Flödesmodellen ger?

Svar: Ja, för att det ska bli kvalitet i data och för att man ska kunna ställa samman uppgifterna på klokt sätt, behövs information och utbildning, som en del i verksamhetsplaneringen.
 
Fråga: Har jag som arbetar som läkarsekreterare på mottagningen någon glädje av att se på världen på det sätt ni förespråkar eller är det bara för ledningen?

Svar: Alla som jobbar inom vården har nytta av att förstå de processer och flöden som man arbetar i. Att se på vården med utgångspunkt från flöden innebär att erkänna att varje person i en arbetsenhet har en roll och att man i den rollen bidrar till om det hela ska flyta på eller inte. Som läkarsekreterare ser du t ex hur det ser ut i väntrummet. Du ser vad som händer om en läkare ändrar sitt schema och du kanske får uppgiften att ringa patienten och boka om. Du ser vad som händer om patienten uteblir och det kanske är din uppgift att boka om.
 
Fråga: Är Flödesmodellen ett dataprogram som man kan installera?

Svar: Nej, det är ett sätt att se på tillvaron och känna igen mönster i sitt arbete. Men IT har stor roll i hur data kan registreras och ställas samman. Utan bra IT-stöd för att registrera och sammanställa data blir det väldigt tungrott.
 
Fråga: Flödesmodellen verkar ju kunna vara användbart för sådana situationer där patienten går "rakt igenom". Men är det någon vits för oss som arbetar med kroniska patienter?

Svar: Man kanske kan uppfatta Flödesmodellen som väldigt rätlinjig, men vi tror att den är lika tillämpbar på långvariga vårdåtaganden. Vi arbetar med att få en bättre pedagogisk bild av flödet. Vår uppfattning är att om man har en kronisk patient så bedömer man behoven, prioriterar, beslutar, planerar, genomför och utvärderar kontinuerligt, gång på gång. Vårdåtagandet kan pågå i åratal, men det är ändå ett "levande flöde", med behov som förändras, nya insatser och åtgärder och nya resultat. Så länge patienten behöver vård blir det inte något avslut av åtagandet. Men även för dessa långvariga vårdåtaganden finns det anledning att samla information för att jämföra med sig själv över tid eller med andra verksamheter som har samma typ av patienter. Hur sker "kontrollbesöken" hos mig jämfört med andra? Frekevens, innehåll med mera? Logiken i Flödesmodellen är användbar för detta också!

 
Fråga: Flöde verkar vara sjukhusanpassat. För oss i primärvården förstår jag verkligen inte vitsen. Vi har ju ofta patienter med olika problem som vi tar samtidigt när patienten ändå är hos oss.

Svar: Javisst så är det ju. Så är det också på sjukhusen. Men hur ska man t ex kunna följa upp om behandlingen är evidensbaserad om det inte går att säga att en viss aktivitet är knuten till ett visst hälsoproblem. Mycket handlar det nog om att få gränssnitt i dokumentationen som stöder detta.
 
Fråga: Måste man använda IT-system för att kunna arbeta med sina flöden?

Svar. Nej, men det underlättar ofantligt om IT-systemen fångar informationen.
 
Fråga: Som verksamhetsansvarig måste jag ju rapportera sådana uppgifter som beställs "uppifrån". Det handlar inte om flödesdata, det handlar om resursutnyttjande, ekonomi och antal läkarebesök och operationer. Vad ska jag göra då?

Svar: Helt rätt, det kommer att krävas nya mått och mätetal och du måste ta upp detta med din ledning. Ni kanske behöver inleda ett gemensamt utvecklingsarbete i frågan?